Khi Kinh lược sứ đến nơi, quan lại trong vùng ai cũng sợ hãi. Cai án Nam Định Phạm Thanh và Thư ký Bùi Khắc Kham nắm quyền ở huyện Mỹ Lộc bị người dân tố cáo rất tham lam, giảo quyệt và hung ác. Nhưng lúc này, Phạm Thanh đã bỏ trốn.

Kinh lược sứ Nguyễn Văn Hiếu, Hoàng Kim Xán làm tập Tấu trình lên vua: Tháng 3 năm nay, chúng thần mới đến trấn Nam Định, Phạm Thanh không hiểu vì cớ gì đã bỏ trốn. Chúng thần lập tức cho tìm bắt tên ấy.

Vua ra chỉ dụ: “Để cho Phạm Thanh trốn thoát, như thế việc trừng trị kẻ gian tựa hồ chỉ là hư văn. Nhưng nó chẳng qua tìm chỗ kín tạm tránh thôi, không thể mọc cánh bay lên trời được. Bọn ngươi nên tìm cách bắt cho được, coi như bù đắp lỗi. Nếu không, các ngươi chối sao được trách nhiệm”.

Vua trách trấn thần Nam Định: Kẻ tham lam hại dân, trẫm xét hỏi đích xác, đã 2-3 lần nghiêm dụ mà bọn ngươi bao che, dám tâu rằng không thấy tham ô. Các ngươi cam lòng nói dối trẫm, còn bảo Phạm Thanh là người giỏi. Đến giờ sự việc vỡ lở, lọt tin ra, nó trốn được. Các ngươi không biết phân biệt, dung túng, thiên vị, nếu chỉ khép vào tội nịch chức (không làm nổi chức vụ được giao phó) cũng là chưa đủ.

Đến 24/5, trấn thần Nam Định trình báo đã dò được nơi ẩn náu của Phạm Thanh, bắt đưa về phủ Hoài Đức. Khi tra xét, tên này đã nhận tội.

Xét thấy Phạm Thanh lam, đục khoét làm cho dân căm phẫn, trong bản Tấu trình, Kinh lược sứ Nguyễn Văn Hiếu xin lệnh áp giải về địa phương để chém bêu gương. Tài sản bị tịch thu, trả về cho các xã, số còn lại cấp phát cho dân nghèo.

Vua thưởng thêm 200 quan tiền cho người bắt Phạm Thanh.

Cấp trên của Phạm Thanh là Đỗ Văn Thịnh, Trần Chính Đức, Vũ Đức Khuê đều nhận hình phạt cách lưu (cách chức nhưng tạm lưu lại để làm việc).

Vua bảo bộ Hình rằng: Xử phạt chỉ là việc nhỏ nhưng răn đe mới mang ý nghĩa lớn.

Trong đợt thanh tra này, Tri phủ Kiến Xương Nguyễn Công Tuy do tham lam đã phải chịu tội chết, Đồng tri phủ Ứng Hoà Phan Thọ Vực và Tri huyện Đại An Nguyễn Văn Nghiêm cố ý dung túng nha lại nhũng nhiễu dân đã bị cách chức. Nhiều quan huyện khác không xứng chức đều bị bãi miễn.

Hồng Nhung